Statut

 

 

STATUT WARMIŃSKIEGO AUTO – MOTO KLUBU

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§1

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę WARMIŃSKI AUTO  MOTO KLUB i zwane jest w dalszym ciągu statutu Klubem  jest stowarzyszeniem, posiadającym osobowość prawną.

 

2. Nazwa klubu jest prawnie zastrzeżona.

 

§2

 

1. Terenem działalności klubu jest Rzeczpospolita Polska

 

2. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

3. Siedziba klubu mieści się

 

Medyny  48         11-100 Lidzbark Warmiński

 

4. Klub działa zgodnie z porządkiem prawnym RP, w tym z Prawem o stowarzyszeniach, przepisami w zakresie kultury fizycznej oraz niniejszym statutem.

 

§3

 

Działalność klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków klubu. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§4

 

  1. Klub ma prawo używać pieczęci o treści 

 

WARMIŃSKI AUTO   MOTO KLUB   Medyny  48  11-100 Lidzbark Warmiński

 

2. Barwą klubu jest flaga w kolorze biało niebieskim, pomarańczowym, czerwonym.

 

3. Nazwa skrócona klubu to WAMK.

 

ROZDZIAŁ II

 

Sposoby realizacji celów

 

§5

 

Celem Klubu jest:

 

 

 

1. Działanie na rzecz młodzieży poprzez popularyzacje techniki, a motoryzacyjnej w szczególności.

 

2. Rozwijanie wśród młodzieży i społeczeństwa kultury motoryzacyjnej i propagowania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz promować zdrowie poprzez aktywny tryb życia.

 

3. Organizowanie i popularyzację masowego i wyczynowego oraz amatorskiego sportu motorowego.

 

4. Podnoszenie poziomu sportu motorowego.

 

5. Organizowanie turystyki motorowej i samochodowej.

 

6. Udział w akcjach charytatywnych propagujących bezpieczeństwo drogowe, pierwszą pomoc medyczną oraz organizowanie takich akcji charytatywnych.

 

7. Propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży.

 

§6

 

Cele powyższe realizuje Klub poprzez:

 

1. Organizowanie zawodów motocyklowych.

 

2. Udział w zawodach sportowych, międzynarodowych oraz krajowych i zagranicznych imprezach turystyczno-motorowych.

 

3. Rozwijanie sportu motorowego i szkolenia sportowego.

 

4. Propagowanie turystyki motorowej.

 

5. Współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami społecznymi w akcji zwalczania wypadków drogowych i podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

6. Rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki motorowej, organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją oraz życia klubowego.

 

7. Wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organ administracji państwowej.

 

8. Współdziałanie z organizacjami oraz fundacjami działającymi na rzecz pomocy społeczeństwu zagrożonych wykluczeniem.

 

9. Udostępnianie swoich ruchomości i nieruchomości osobom niepełnosprawnym w zakresie sportu motorowego.

 

10. Współdziałanie ze wszystkimi instytucjami oraz osobami fizycznymi w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.

 

11. Organizowanie amatorskich zawodów sportowych.

 

 

 

Rozdział III

 

§7

 

Członkowie Klubu dzielą się na:

 

1. Zwyczajnych.

 

2. Honorowych.

 

3. Wspierających.

 

- Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna pragnąca wstąpić w szeregi klubu, mając zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

 

- Członkiem wspierającym może być osoba zainteresowana działalnością Klubu i opłacająca okresową składkę członkowską.

 

§8

 

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

 

2. Godność członka honorowego Klubu nadaje walne Zebranie członków Klubu na wniosek zarządu.

 

§9

 

1. Członkowie zwyczajni i honorowi klubu mają prawo do:

 

a) czynnego i biernego prawa wyboru do władz klubu,

 

 b) zgłaszania wniosków, propozycji i projektów wobec władz klubu,

 

 c) korzystania ze szkolenia sportowego, turystycznego, specjalistycznego technicznego prowadzonego przez klub,

 

 d) korzystania z urządzeń i sprzętu klubu,

 

 e) reprezentowania barw i noszenia odznak klubowych,

 

 f) uczestnictwa w imprezach organizowanych przez klub,

 

g) bezpłatnego lub ulgowego wstępu na imprezy motorowe na zasadach określonych przez zarząd klubu.

 

2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i reprezentowania barw klubu.

 

§ 10

 

1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są:

 

a) Brać czynny udział w działalności klubu oraz przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Klubu .

 

b) Regularnie opłacać okresowe składki członkowskie.

 

c) Podnosić swój poziom sportowy i fachowy w zakresie motoryzacji oraz w ramach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

d) Chronić własność Klubu jako własne dobro.

 

e) Dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię Klubu.

 

f) Krzewić  kulturę motoryzacyjną.

 

2. Członkowie honorowi zobowiązani są przestrzegać postanowień statutu i uchwał Klubu.

 

3. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

4. Członkowie wspierający obowiązani są regularnie opłacać zadeklarowana składkę raz w roku.

 

§11

 

1. Członkostwo ustaje w skutek:

 

a) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.

 

b) Skreślenia z listy członków z powodu zalegania w opłacie składki członkowskiej przez 6 miesięcy.

 

c) Wykluczenia z Klubu.

 

2. Członek może być wykluczony na podstawie uchwały Zarządu za działalność na szkodę Klubu lub nie przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz klubu.

 

§12

 

1. Za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań klubu, członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

 

a) Pochwałę na piśmie.

 

b) Nagrodę rzeczową.

 

c) Dyplomy.

 

d) Odznakę honorową Klubu.

 

e) Zwolnienie ze składki okresowej.

 

§13

 

1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego statutu, regulaminów, uchwał władz Klubu lub działalność na szkodę klubu. Zarząd klubu może nakładać na członków następujące kary:

 

a) Upomnienie.

 

b) Nagana.

 

c) Nagana z ostrzeżeniem.

 

d) Zawieszenie na okres 2 lat w prawach członka klubu.

 

e) Wykluczenie.

 

f) Praca na rzecz klubu.

 

2. Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie do Walnego zebrania w terminie 14 dni złożone na piśmie.

 

3. Szczegółowy tryb postepowania dyscyplinarnego określa regulamin ustalony przez Zarząd klubu.

 

§14

 

1. W działalności klubu może uczestniczyć młodzież w wieku do 18 lat, za zgodą ich prawnych opiekunów.

 

2. Małoletni w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

3. Małoletni poniżej lat 16 za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów mogą należeć do klubu, szkolić się w sekcjach sportowych i turystycznych bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz klubu.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Struktura działalności klubu

 

ROZDZIAŁ V

 

Władze Klubu

 

§15

 

1 Władzą Klubu są:

 

a) walne zebranie członków,

 

b) zarząd klubu,

 

c) komisja rewizyjna,

 

2. Kadencja władz klubu trwa 2 lata.

 

3. W okresie kadencji Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić nowych członków w miejsce ustępujących, z tym że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

 

4. Uchwały władz Klubu zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do glosowania, z wyjątkiem spraw wymagających kwalifikowanej większości głosów.

 

5. Wybór władz klubu odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji walnego zebrania.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Walne Zebranie Klubu

 

§16

 

1. Walne zebranie Klubu jest najwyższą władzą klubu.

 

2. Walne zebranie sprawozdawczo  wyborcze klubu odbywa się co 2 lata, a sprawozdawcze raz w roku.

 

3. Termin, miejsce i porządek obrad walnego zebrania ustala zarząd Klubu podając te dane do wiadomości wszystkich członków nie później niż na 2 tygodnie przed terminem walnego zebrania.

 

4. Do kompetencji walnego zebrania członków Klubu należy:

 

a) Uchwalanie głównych kierunków działalności Klubu.

 

b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności, wniosków zgłoszonych przez zarząd i komisję rewizyjną oraz podejmowania uchwał w tym zakresie.

 

c) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi klubu na wniosek Komisji rewizyjnej.

 

d) Wybór Komisji rewizyjnej klubu.

 

e) Wybór zarządu klubu.

 

f) Uchwalenie zmian statutowych Klubu.

 

g) Nadanie godności członka honorowego klubu.

 

h) Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania klubu.

 

i) Podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez członków lub władze klubu.

 

§17

 

W walnym zebraniu członków klubu, biorą udział:

 

a) z głosem decydującym - członkowie zwyczajni i honorowi bądź ich delegaci,

 

b) z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających oraz inne osoby zaproszone przez zarząd.

 

 

 

Walne zebranie członków klubu może być zastąpione zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków uprawnionych do głosowania przekroczy 200 osób. Tryb wyboru delegatów ustała każdorazowo zarząd klubu przestrzegając zasady, że jeden delegat nie powinien reprezentować więcej niż pięciu członków.

 

§18

 

1. Nadzwyczajne walne zebranie członków klubu zwoływane jest poprzez zarząd klubu:

 

a) Na wniosek Komisji rewizyjnej.

 

b) Z własnej inicjatywy.

 

c) Na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.

 

2. Nadzwyczajne walne Zebranie zwoływane w trybie przyspieszonym w terminie  7 dni  w  zależności od potrzeby podjęcia uchwały lub ogłoszenia wniosku.  

 

ROZDZIAŁ VII

 

Zarząd Klubu

 

§19

 

1. Zarząd klubu jest najwyższą władzą Klubu w okresie miedzy walnymi zebraniami Klubu.

 

2. Zarząd klubu składa się z 5 osób. Zarząd klubu wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, oraz członka zarządu. Zadania i podział funkcji poszczególnych członków prezydium ustala regulamin uchwalony przez zarząd klubu.

 

3. Do zakresu działania zarządu klubu należy:

 

a) Kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz.

 

b) Uchwalanie planów pracy i budżetu klubu.

 

c) Zarządzanie majątkiem klubu.

 

d) Ustalanie wysokości składek członkowskich zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

 

e) Koordynowanie i nadzorowanie działalności.

 

f) Powoływanie, rozwiazywanie sekcji i zatwierdzanie ich regulaminów opracowywanie w oparciu o obowiązujące regulaminy ramowych regulaminów sportowych.

 

g) Rozpatrywanie sporów powstałych wewnątrz Klubu.

 

4. Posiedzenie zarządu Klubu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Komisja Rewizyjna

 

 

 

§20

 

1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

 

2. Komisja rewizyjna stanowi statutowy kolegialny organ kontroli odrębny od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie komisji rewizyjnej:

 

 a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

3. Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy:

 

a) Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

 

b) Występowanie do zarządu klubu z wnioskami pokontrolnymi.

 

c) Składanie Walnemu zebraniu członków Klubu sprawozdanie ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.

 

4. Komisja rewizyjna ma prawo występować z wnioskiem do walnego zebrania o odwołanie całego zarządu bądź poszczególnych jego członków.

 

§21

 

1. Szczegółowy tryb działalności Komisji rewizyjnej określa regulamin ustalony przez Komisję rewizyjną Klubu.

 

2. Członkowie Komisji  rewizyjnej maja prawo brać udział we wszystkich zebraniach Zarządu.

 

ROZDZIAŁ IX

 

Majątek i fundusze Klubu

 

§22

 

1. Na majątek klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

2. Na fundusze Klubu składają się:

 

a) Wpływy z wpisowego i składek członkowskich.

 

b) Dotacje , darowizny, spadki, zapisy, z ofiarności publicznej.

 

c) Wpływy z działalności statutowej.

 

d) Dobrowolne Wpłaty członków klubu i osób trzecich nie będącymi członkami WAMK.

 

Cały majątek Klubu, może być tylko przeznaczony na realizacje celów statutowych. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

3.Zabrania się:

 

 a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

 

 b) przekazywania majątku klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

 c) wykorzystywania majątku klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu klubu.

 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od klubu, w których uczestniczą członkowie klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§23

 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych klubu wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

 

§24

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy ogólnej ilości członków uprawnionych do głosowania.

 

2. W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, walne zebranie powoła komisje likwidacyjną, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzi likwidacje.

 

3. Uchwalając likwidacje klubu  Walne Zebranie może wskazać organizację lub instytucję na których rzecz przejdzie majątek Klubu po okresie zobowiązań.

 

Siedziba klubu

 

Warmiński Auto-Moto Klub
11-100 Lidzbark Warmiński


NIP: 743 202 3626
REGON: 281380447
BGŻ: 56 2030 0045 1110 0000 0244 5340

Lokalizacja toru

 

Warmiński Auto-Moto Klub
ul. Wrzosowa
11-100 Lidzbark Warmiński
- droga nr 513
- wyjazd na Wozławki
(mapa)

E-mail

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.